Szkolenia

Kontakt z osobą chorą psychicznie i jej rodziną
Doskonalenie umiejętności pracy z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie oraz ich rodzinami.

Adresaci oferty:
 • osoby pracujące w obszarze pomagania innym.
Celem szkolenia jest:
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • doświadczanie specyfiki kontaktu (doświadczenie psychotyczności, depresyjności, wycofania),
 • rozeznanie się w zasobach własnych koniecznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie,
 • skoncentrowanie się na zasobach wewnętrznych,
 • przyjrzenie się własnemu stylowi budowania kontaktu,
 • wypracowanie metod radzenia sobie z trudnościami zawodowymi.
Przewidywane efekty:
 • zwiększenie poziomu rozumienia chorego psychicznie i jego rodziny,
 • pogłębienie rozumienia siebie samego w pracy z chorym,
 • zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupy psychoedukacyjnej i grupy wsparcia.
Metody:
 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi - struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, gry symulacyjne, "burza mózgów", edukacja, film,
 • dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystujemy techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementu procesu grupowego.
 Szczegóły do pobrania.
Zarządzanie czasem
Adresaci oferty:
 • klienci indywidualni i zespoły nastawione na rozwój własny.
Cel szkolenia:
 • podniesienie efektywności i komfortu pracy oraz potencjalizacja zasobów zespołów.
Przewidywane efekty:
 • zdobycie umiejętności zapobiegania kryzysom,
 • poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • budowanie zdrowych więzi wewnątrz zespołu oraz pomiędzy zespołem a instytucją,
 • umiejętność konstruowania dobrych warunków do rozwoju zespołu.
Metody:
 • mini edukacja,
 • struktury ćwiczeniowe,
 • gry symulacyjne.

Szczegóły do pobrania.

Trening współpracy. Wzmacnianie potencjału zespołu.
Adresaci oferty:
 • klienci indywidualni chcący poprawiać jakość komunikacji i współpracy z zespołem ludzkim,
 • zespoły pracownicze nadstawione na rozwój.
Cel szkolenia:
 • zrozumienie znaczenia zespołu w poprawianiu jakości pracy i funkcjonowania instytucji,
 • ćwiczenie umiejętności komunikowania i korygowania postaw we współpracy,
 • pogłębienie rozumienia zasad i mechanizmów składających się na funkcjonowanie instytucji,
 • wypracowanie wzorca do optymalizacji funkcjonowania własnej instytucji.
Przewidywane efekty:
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych,
 • poprawa komunikacji w zespole,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • mniejszy poziom obciążeń w pracy zawodowej.
Metody:
 • mini edukacja,
 • struktury ćwiczeniowe,
 • gry symulacyjne.
Szczegóły do pobrania.

Szkoła dla rodziców i wychowawców
"Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi" J.G.Woititz

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających ok. 3 godziny każde.

W trakcie zajęć rodzice będą mogli doskonalić:
- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
- aktywne, wspierające słuchanie
- motywowanie dziecka do współdziałania
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Szkołę prowadzi Danuta Sitek, realizator programu "Szkoła dla Rodziców" rekomendowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.


Szczegóły do pobrania
Od zależności do samodzielności : warsztaty psychologiczne
Adresat:
Rodzice lub opiekunowie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, epilepsją, wadami genetycznymi, autyzmem, chorobami somatycznymi, wadami wzroku, słuchu i innymi schorzeniami).

Cele:
 • Nauka technik zamierzających do poprawy jakości życia w rodzinie z dzieckiem z dysfunkcją rozwojową.
 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych.
 • Doskonalenie metod radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi.
 • Poszerzenie świadomości o własnych sposobach funkcjonowania w relacji z dzieckiem.
Efekty:
 • Zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji.
 • Sprawne posługiwanie się metodami behawioralnymi w celu modyfikacji niepożądanych zachowań.
 • Pogłębienie świadomości własnych potrzeb.
Metody:
Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia indywidualne i grupowe, krótka prezentacja podstaw teoretycznych, gry symulacyjne.

Formuła zajęć:
 • Grupa 10-12 osób.
 • 12 godzin dydaktycznych (2x6 godzin dydaktycznych od 10.00 do 15.00 z przerwami).
 • Program modyfikowany jest zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników.
 • Realizacja programu możliwa jest u klienta bądź u organizatora (szczegóły do ustalenia).
 • Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne.
Koszt szkolenia:
190 zł (od osoby)

Prowadzący:
Zajęcia prowadzone przez dwóch psychologów, pracujących od kilku lat z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami i ich rodzinami.

Anna Korzekwa ? Kukla
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu andragogiki. Specjalizuje się w  edukacji seksualnej m.in. osób z niepełnosprawnością intelektualną a także wspieraniu ich rodzin i bliskich. Prowadzi warsztaty kompetencji społecznych, psychoedukacyjne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoterapię.

?Aleksandra Nakonieczny
Psycholog, absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje z dorosłymi osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz z ich rodzinami. Od momentu ukończenia studiów stale rozszerza swoje umiejętności w zakresie choreoterapii oraz teatroterapii. Specjalizuje się także w zakresie edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością.

Kontakt:
tel. 601-295-388 lub 608-425-125
akk.psycholog@gmail.com

Zespół Szkoleniowo Terapeutyczny EGO
ul. Warszawska 40/1a
40-008 Katowice
www.ego.katowice.pl

Budowanie i rozpoznawanie własnego stylu i zasobów u progu kariery zawodowej
Adresaci oferty:
 • studenci ostatnich lat pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej.
Cel:
 • rozpoznanie własnego stylu budowania kontaktu, wchodzenia w relacje, budowanie bliskości,
 • identyfikacja intrapsychicznych źródeł postaw związanych z pomaganiem,
 • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.
Przewidywane efekty:
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwój umiejętności pracy w zespole,
 • pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów w procesie budowania relacji związanych z pomaganiem.
Metody:
 • mini wykład,
 • modelowanie,
 • ćwiczenia doświadczeniowe,
 • gry symulacyjne.

Szczegóły do pobrania.


Specyfika kontaktu z osobami zaburzonymi psychicznie
Warsztaty przeznaczone dla studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych, chcących zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Warsztaty dają możliwość opierania się na własnym doświadczeniu w pracy zawodowej.
Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • specyfiki kontaktu z osobami z diagnozą schizofrenii, depresji, głębokich zaburzeń osobowości
 • terapii i rehabilitacji w psychiatrii
Szkolenie w istotny sposób uzupełnia wiedzę zdobywaną na studiach o aspekt własnego doświadczenia oraz wiedzę praktyczną. Po odbyciu szkolenia istnieje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności w trakcie organizowanych przez nas praktyk i staży wolontaryjnych w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób chorych psychicznie. 

Szczegóły do pobrania.
Rehabilitacja i terapia w psychiatrii
Adresaci oferty:
Warsztaty przeznaczone dla studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych, chcących zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Warsztaty dają możliwość opierania się na własnym doświadczeniu w pracy zawodowej

Cel szkolenia:

Poznanie specyfiki rehabilitacji i terapii w psychiatrii

Przewidywane efekty:
Uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach o aspekt własnego doświadczenia oraz wiedzę praktyczną. Po odbyciu szkolenia istnieje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności w trakcie organizowanych przez nas praktyk i staży wolontaryjnych w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób chorych psychicznie

Metody:

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, ?burza mózgów?, gry symulacyjne, edukacjaSzczegóły do pobrania


Trening umiejętności społecznych jako podstawowa metoda rehabilitacji psychiatrycznej.
Adresaci oferty:
? psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, asystenci osoby niepełnosprawnej pracujący w Środowiskowych Domach Samopomocy

Celem szkolenia jest:
? poprawa kompetencji zawodowych pracowników instytucji
? doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami podstawowymi w przeprowadzaniu procesu rehabilitacji psychologicznej i psychiatrycznej
? kształtowanie nawyków celowej aktywności

Przewidywane efekty:
? sprawne posługiwanie się metodami poznawczo -behawioralnymi niezbędnymi do aktywizowania uczestników oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej
? zdobycie umiejętności kształtowania motywacji uczestników do akceptowanych przez otoczenie zachowań
? możliwość prowadzenia treningów umiejętności społecznych dostosowanych do indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego

Metody:
? zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, mini wykłady, metody symulacyjne.
? w pracy grupowej pomagamy identyfikować zasoby pracowników i wykorzystujemy je w pracy z zespołem
? dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystuje się techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementów procesu grupowego

Szczegóły do pobrania.
Kontakt z osobą chorą psychicznie i jej rodziną
Doskonalenie umiejętności pracy z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie oraz ich rodzinami.

Adresaci oferty:
 • osoby pracujące w obszarze pomagania innym
Celem szkolenia jest:
 • doskonalenie warsztatu pracy
 • doświadczanie specyfiki kontaktu (doświadczenie psychotyczności, depresyjności, wycofania)
 • rozeznanie się w zasobach własnych koniecznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie
 • skoncentrowanie się na zasobach wewnętrznych
 • przyjrzenie się własnemu stylowi budowania kontaktu
 • wypracowanie metod radzenia sobie z trudnościami zawodowymi
Przewidywane efekty:
 • zwiększenie poziomu rozumienia chorego psychicznie i jego rodziny
 • pogłębienie rozumienia siebie samego w pracy z chorym
 • zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupy psychoedukacyjnej i grupy wsparcia
Metody:
 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi - struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, gry symulacyjne, "burza mózgów", edukacja, film
 • dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystujemy techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementu procesu grupowego
Szczegóły do pobrania.
 
Zdrowa instytucja
Adresaci oferty:
 • firmy i zespoły pracownicze chcące dbać o zdrowie swojego miejsca pracy, poprawiać kompetencje zespołu w zakresie współpracy, poprawiać jakość zarządzania czasem pracy,przygotować się do budowania, formowania, zmiany w zespole
Cele szkolenia:
 • doskonalenie umiejętności budowania zdrowych więzi w obrębie zespołu oraz pomiędzy zespołem i instytucją
 • wypracowanie skutecznych algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • doskonalenie umiejętności współpracy z klientem szczególnie wymagającym
Przewidywane efekty:
 • poprawa standardów pracy
 • poprawa jakości usług i poziomu zadowolenia pracowników
 • zwiększenie efektywności pracy
 • jeżeli doświadczenie pracy w grupie szkoleniowej okaże się dla Państwa korzystne istnieje możliwość kontynuowania współpracy w ramach grupy roboczej i grupy wsparcia
Metody:
 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi - struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, gry symulacyjne, "burza mózgów", edukacja, film
 • dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystujemy techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementu procesu grupowego
Szczegóły do pobrania.
Zarządzanie czasem
Adresaci oferty:
 • klienci indywidualni i zespoły nastawione na rozwój własny
Cel szkolenia:
 • podniesienie efektywności i komfortu pracy oraz potencjalizacja zasobów zespołów
Przewidywane efekty:
 • zdobycie umiejętności zapobiegania kryzysom
 • poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • budowanie zdrowych więzi wewnątrz zespołu oraz pomiędzy zespołem a instytucją
 • umiejętność konstruowania dobrych warunków do rozwoju zespołu
Metody:
 • mini edukacja
 • struktury ćwiczeniowe
 • gry symulacyjne
Szczegóły do pobrania.
Praca z trudnym klientem
Adresaci oferty:
? pracownicy instytucji i firm podejmujących długoterminową współpracę z klientami
? instytucje i firmy świadczące usługi.
? instytucje, gdzie jednym z elementów współpracy z klientami jest udzielanie wsparcia psychologicznego

Celem szkolenia jest:
? zrozumienie przyczyn trudności
(zakłóceń) we współpracy trudnym klientem
? wypracowanie algorytmów skutecznego postępowania w sytuacji zakłócenia współpracy

Przewidywane efekty:
? poprawa kompetencji indywidualnych pracownika
? poprawa skuteczności świadczonych usług przez instytucje
? zmniejszenie zagrożenia wypaleniem zawodowym u pracownika

Metody:
? zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, ?burza mózgów?, gry symulacyjne, edukacja, film
? w pracy grupowej pomagamy identyfikować zasoby i wykorzystujemy je w pracy z zespołem
? dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystuje się techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementów procesu grupowego

Szczegóły do pobrania.
Specyfika kontaktu z osobami depresyjnymi
Adresaci oferty:
? pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracujący bezpośrednio z klientami

Celem szkolenia jest:
? wypracowanie umiejętności skutecznego rozpoznawania zagrożenia samobójczego
? wypracowanie algorytmów skutecznego postępowania z osobą depresyjną
? wypracowanie algorytmów skutecznego postępowania w kontakcie z osobą zgłaszającą myśli i zamiary samobójcze

Przewidywane efekty:
? poprawa kompetencji psychologicznych pracownika
? poprawa skuteczności pracy zespołu wobec klientów cierpiących na zaburzenia depresyjne

Metody:
? zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, ?burza mózgów?, gry symulacyjne, edukacja
? w pracy grupowej pomagamy identyfikować zasoby i wykorzystujemy je w pracy z zespołem

Szczegóły do pobrania.
Planowanie zmiany sytuacji klienta
Adresaci oferty:
? pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracujący bezpośrednio z klientami

Celem szkolenia jest:
? pogłębienie rozumienia trudności motywacyjnych u różnych grup klientów
? pogłębienie rozumienia problematyki klienta
? zdobycie umiejętności motywowania klientów do zmiany
? zdobycie umiejętności interweniowania w sytuacjach współpracy z klientem

Przewidywane efekty:
? Poprawa kompetencji psychologicznych pracownika
? Poprawa skuteczności pracy zespołu wobec klientów

Metody:
? zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, ?burza mózgów?, gry symulacyjne, edukacja
? w pracy grupowej pomagamy identyfikować zasoby i wykorzystujemy je w pracy z zespołem

Szczegóły do pobrania.
Specyfika kontaktu z osobami chorującymi na schizofrenię i zaburzenia psychotyczne
Adresaci oferty:
? pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracujący bezpośrednio z klientami

Celem szkolenia jest:
? zapoznanie się ze specyfiką budowania kontaktu z osobami doświadczającymi aktywnych objawów psychotycznych
? wypracowanie umiejętności stawiania bezpiecznych granic w relacji z osobą chorą psychicznie
? zapoznanie się z możliwościami leczniczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do stany psychicznego klienta

Przewidywane efekty:
? zdobycie umiejętności pogłębionego rozumienia trudności klienta chorego psychicznie
? zdobycie i rozwijanie umiejętności adekwatnego budowania kontaktu z osobą chorą
? zapoznanie się z istotą choroby psychicznej i odpowiednimi metodami leczenia i rehabilitacji

Metody:
? zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, ?burza mózgów?, gry symulacyjne, edukacja

Szczegóły do pobrania.
Jak angażować się w pracę bez ryzyka wypalenia?
Adresaci oferty:
 • firmy dbające o rozwój osobisty i zawodowy pracowników
 • osoby, których efektywność pracy zależy od dobrego komunikowania się z ludźmi
 • osoby pracujące w obszarze pomagania innym.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności:
 • identyfikowania obciążeń w pracy zawodowej
 • reagowania na sygnały przeciążenia
 • radzenia sobie ze stresem
 • przywracania równowagi wewnętrznej
 • bezpiecznego uwewnętrzniania świata zawodowego
 • gospodarowania własnym czasem, energią, zaangażowaniem
Przewidywane efekty:
 • podniesienie efektywności i komfortu pracy pobudzenie zasobów zespołów pracujących w kierunku rozwoju.
Metody:
 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi - struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, gry symulacyjne, "burza mózgów", edukacja, film
 • dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystujemy techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementu procesu grupowego. 

Szczegóły do pobrania


Zarządzanie czasem
Adresaci oferty:
 • klienci indywidualni i zespoły nastawione na rozwój własny.
Cel szkolenia:
 • podniesienie efektywności i komfortu pracy oraz potencjalizacja zasobów zespołów.
Przewidywane efekty:
 • zdobycie umiejętności zapobiegania kryzysom,
 • poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • budowanie zdrowych więzi wewnątrz zespołu oraz pomiędzy zespołem a instytucją,
 • umiejętność konstruowania dobrych warunków do rozwoju zespołu.
Metody:
 • mini edukacja,
 • struktury ćwiczeniowe,
 • gry symulacyjne.
Szczegóły do pobrania


Trening współpracy. Wzmacnianie potencjału zespołu.
Adresaci oferty:
 • klienci indywidualni chcący poprawiać jakość komunikacji i współpracy z zespołem ludzkim,
 • zespoły pracownicze nadstawione na rozwój.
Cel szkolenia:
 • zrozumienie znaczenia zespołu w poprawianiu jakości pracy i funkcjonowania instytucji,
 • ćwiczenie umiejętności komunikowania i korygowania postaw we współpracy,
 • pogłębienie rozumienia zasad i mechanizmów składających się na funkcjonowanie instytucji,
 • wypracowanie wzorca do optymalizacji funkcjonowania własnej instytucji.
Przewidywane efekty:
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych,
 • poprawa komunikacji w zespole,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • mniejszy poziom obciążeń w pracy zawodowej.
Metody:
 • mini edukacja,
 • struktury ćwiczeniowe,
 • gry symulacyjne.
Szczegóły do pobrania

Zdrowa instytucja.
Adresaci oferty:
 • firmy i zespoły pracownicze chcące dbać o zdrowie swojego miejsca pracy, poprawiać kompetencje zespołu w zakresie współpracy, poprawiać jakość zarządzania czasem pracy,przygotować się do budowania, formowania, zmiany w zespole.
Cele szkolenia:
 • doskonalenie umiejętności budowania zdrowych więzi w obrębie zespołu oraz pomiędzy zespołem i instytucją,
 • wypracowanie skutecznych algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy z klientem szczególnie wymagającym.
Przewidywane efekty:
 • poprawa standardów pracy,
 • poprawa jakości usług i poziomu zadowolenia pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • jeżeli doświadczenie pracy w grupie szkoleniowej okaże się dla Państwa korzystne istnieje możliwość kontynuowania współpracy w ramach grupy roboczej i grupy wsparcia.
Metody:
 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi - struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe, psychodrama, gry symulacyjne, "burza mózgów", edukacja, film,
 • dla osób zajmujących się pomaganiem wykorzystujemy techniki doświadczeniowe z uwzględnieniem elementu procesu grupowego.
Szczegóły do pobrania


TAGI: Psycholog katowice